Navigatie

Algemene voorwaarden All Risk Polis

1. Definities
In deze algemene voorwaarden die gelden voor de verkoop aan consumenten van de All Risk Polis wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden;

Consument: 
iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, die een verzekeringsovereenkomst onder de naam “All Risk Polis” sluit of wenst te sluiten me WERTGARANTIE AG;

All Risk Polis: 
de verzekeringsovereenkomst onder de naam “All Risk Polis”, gesloten tussen Verzekeraar en Consument.
De All Risk Polis omvat deze Algemene Voorwaarden, het All Risk Polisblad en de factuur van het verzekerde apparaat;

All Risk Polisblad: 
het door Expert dealer in het kader van bemiddeling aan Consument uit te reiken polisblad, dat dient als verzekeringsbewijs van de All Risk Polis, gesloten tussen Verzekeraar en Consument;

Product: 
Het product dat is vermeld op de verzekeringsaanvraag en ten behoeve waarvan Consument de All Risk Polis met Verzekeraar heeft gesloten, alsmede Bijhorende Producten;

Expert dealer:
Expert onderneming (winkel) die bemiddelt bij de totstandkoming van de All Risk Polis tussen Verzekeraar en Consument;

Verzekeraar: 
WERTGARANTIE AG in Hannover, Duitsland.

2. Toepasselijkheid

2.1. De All Risk Polis kan alleen worden gesloten tussen Verzekeraar en Consument.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de All Risk Polis.

3. Totstandkoming, ingangsdatum en duur van de All Risk Polis

3.1.De All Risk Polis tussen Verzekeraar en Consument komt tot stand, indien en zodra Verzekeraar het aanbod van Consument dat besloten ligt in de verzekeringsaanvraag aanvaardt doordat Verzekeraar deze Algemene Voorwaarden en het All Risk Polisblad aan Consument ter hand stelt, waarbij voormelde totstandkoming geschiedt onder de opschortende voorwaarde van volledige voldoening door Consument van de premie als vermeld op de factuur.

3.2.Expert dealer bemiddelt binnen de grenzen van artikel 1:21 Wet financieel toezicht (“Wft”) bij de totstandkoming van de All Risk Polis tussen Verzekeraar en Consument. Zij adviseert echter geen Consumenten over de All Risk Polis. Consument sluit de All Risk Polis rechtstreeks met Verzekeraar, die Consument ook op verzoek over de All Risk Polis kan adviseren.

3.3. De All Risk Polis wordt door Verzekeraar met Consument persoonlijk aangegaan en is mitsdien niet overdraagbaar. Enkel de in de verzekeringsaanvraag nader aangeduide Consument kan derhalve een beroep doen op de All Risk Polis.

3.4. De All Risk Polis treedt in werking op de datum vermeld op de factuur voor de duur van 60 maanden. Voor laptops, computers en tablets geldt een looptijd van 36 maanden. Na ommekomst van deze termijn eindigt de All Risk Polis van rechtswege.

3.5. Indien op basis van de All Risk Polis reparatie of vervanging van een Product plaatsvindt, leidt dit in geen geval tot verlenging van de duur van de All Risk Polis. In het geval het Product een totaalverlies lijdt in de zin van artikel 7:958 van het Burgerlijk Wetboek of zoals vermeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden eindigt de All Risk Polis. De All Risk Polis gaat niet over op een vervangend product.

4. Premie

4.1. De op het moment van sluiten van de All Risk Polis geldende premie luidt in euro’s, is inclusief assurantiebelasting en staat vermeld op de verzekeringsaanvraag. Verzekeraar kan met Consument een eigen risico en/of een progressie van de schade overeenkomen.

4.2. Consument dient de volledige premie in één keer bij het afsluiten van de All Risk Polis aan Expert dealer te voldoen, waardoor aan de opschortende voorwaarde van artikel 3.1 wordt voldaan en de All Risk Polis direct tot stand komt.

4.3. Consument kan de premie voor het afsluiten van de All Risk Polis betalen via een van de door Expert dealer aangegeven betalingsmogelijkheden. Expert dealer draagt zorg voor de overmaking van de door Consument betaalde premie aan Verzekeraar en verzorgt het overdragen van de gegevens van de Consument aan Verzekeraar.

4.4. Indien de premiebetaling door Consument achteraf – om welke reden dan ook – ongedaan wordt gemaakt, wordt de All Risk Polis met terugwerkende kracht ontbonden.

5. Verzekerde Producten

5.1. De All Risk Polis dekt het op de factuur vermelde Product, voor zover het Product in Nederland is gekocht.

5.2. Extra onderdelen en/of accessoires vallen uitsluitend onder de dekking van de All Risk Polis wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.3. Voor Producten die een aanschafprijs hebben van meer dan EUR 5.000,-, kan geen All Risk Polis worden afgesloten. Voor computers, laptops en tablets geldt een maximum aanschafprijs van EUR 3.500,- Voor mobiele telefoons, smartphones, en PDA´s kan geen All Risk Polis worden afgesloten.

5.4. De All Risk Polis vormt een aanvulling op de geldende wettelijke garantierechten van Consumenten en op een eventueel door de fabrikant of importeur verstrekte fabrieksgarantie.

5.5. Indien Consument een beroep doet op de All Risk Polis, zal hij Verzekeraar, Expert dealer of een door Expert dealer ingeschakelde deskundige of reparateur alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen, onder meer door hen in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten naar de omstandigheden waaronder of waarin het Product is gebruikt en de wijze waarop het Product is geïnstalleerd of ingebouwd.

6. Verzekerde gevaren en schade;

6.1. Gedurende de looptijd van de All Risk Polis zal Verzekeraar de kosten van reparatie of vervanging van het Product voldoen ingeval van vernieling of beschadiging als gevolg van:

  • valschade;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • gebreken en/of defecten op het gebied van materiaal en constructie;
  • water, vocht, met uitzondering van (leidingwater)overstromingen;
  • elektronische schade (kortsluiting, overspanning, inductie);
  • implosie/explosie;
  • brand-/bliksemschade;
  • verstopping/kalkafzetting;
  • diefstal met geweldpleging/inbraak, waarbij geldt dat Verzekeraar niet tot vervanging overgaat ingeval het Product zich in een motorvoertuig bevond.

Consument heeft geen recht op vergoeding van reparatie- dan wel vervangingskosten van het Product indien de vernieling, beschadiging of het verloren gaan is veroorzaakt door of bestaat uit:

a) opzet van Consument zelf;

b) schade die het functioneren van het Product niet beperken zoals krassen en beschadigingen aan de lak;

c)normale slijtage, veroudering of door Consument zelf uitgevoerde aanpassingen/veranderingen;

d) de werking van de software/aanvullende software, mobiele media, virussen, software crashes of programmeerfouten, dataherstel of backups;

e) reparaties en ingrepen door niet erkende reparatiebedrijven;

f) schade aan slijtagegevoelige onderdelen (zoals accu, batterij, verlichting);

g) doordat het Product niet voor het beoogde doel is gebruikt;

h) doordat Consument het Product vergeten is, heeft laten liggen of het verloren heeft;

i) kernenergie, natuurrampen zoals aardbevingen, terrorisme, (burger-)oorlogen of binnenlandse onrust.

6.3. Indien de schade aan het Product reeds onder de garantie van de fabrikant c.q. Expert dealer valt, heeft Consument eveneens geen recht op vergoeding daarvan.

6.4. Ook heeft de Consument geen recht op vergoeding van schade aan het Product indien deze niet van invloed is op het functioneren van het Product.

6.5. Indien Consument voorafgaand aan het afsluiten van de All Risk Polis reeds een andere polis heeft afgesloten die de ontstane schade dekt, dan gaat de dekking van die andere polis voor de afgesloten All Risk Polis en dient Consument eerst een beroep te doen op de andere polis. Voor zover de schade door de andere polis niet (volledig) wordt vergoed kan Consument (voor het restant) een beroep doen op de All Risk Polis.

7. Omvang van de dekking

7.1. Verzekeraar zal de reparatie- of vervangingskosten ten behoeve van de reparatie of vervanging van het Product voldoen, tenzij deze Algemene Voorwaard en ter zake daarvan een uitsluiting bevatten.

7.2. Wanneer reparatie van een Product niet in redelijkheid van Verzekeraar gevergd kan worden omdat de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de aanschafprijs van het Product, reparatie feitelijk onmogelijk is, dan wel sprake is van diefstal van het Product, is sprake van een totaalverlies en zal Verzekeraar overgaan tot vergoeding van de aanschafprijs van het Product voor aanschaf van een gelijkwaardig vervangend Product, dan wel maximaal tot de dagwaarde van het Product op het moment van het schadebrengende gebeurtenis. Daarbij zal Verzekeraar gedurende de eerste twee jaren van de All Risk Polis maximaal 100% van de aanschaf prijs van het Product vergoeden, terwijl Verzekeraar gedurende het derde jaar maximaal 80%, in het vierde jaar 70% en in het vijfde jaar 60% van de aanschafprijs van het Product zal vergoeden. Ten aanzien van laptops, tablets en computers zal Verzekeraar gedurende de eerste twee jaren van de All Risk Polis maximaal 100% en in het derde jaar maximaal 70% van de aanschafprijs vergoeden. De door Verzekeraar toegezegde maximale vergoeding dient volledig voor de aanschaf van een gelijkwaardig vervangend Product te worden aangewend. Het totaalverlies van een onderdeel van het Product lijdt niet tot een totaalverlies van het gehele Product en geeft geen recht op een (procentuele) vergoeding van de aanschafprijs. Verzekeraar kan naar eigen goeddunken van Consument afgifte verlangen van het Product dat een totaalverlies heeft geleden.

7.3. Bij vervanging van het verzekerde product wegens totaalverlies zoals verklaard in artikel 7.2, wordt het oorspronkelijke apparaat eigendom van Verzekeraar.

7.4. Eventuele noodzakelijke kosten die zijn gemaakt om de schade vast te stellen, worden door Verzekeraar verrekend met de vergoeding zoals verklaard in artikel 7.2.

7.5. Om aanspraak te kunnen maken op dekking van de All Risk Polis dient Consument binnen één maand nadat de schade/gebeurtenis zich heeft voorgedaan aan Expert dealer te melden. Daarnaast dient de reparatiemelding met kostenbegroting van Expert dealer of van de door Expert dealer ingeschakelde deskundige/reparateur bij Verzekeraar

i) binnen één maand na de schade/gebeurtenis te zijn ingediend, of

ii) binnen één maand nadat Consument van de schade op de hoogte is of behoort te zijn. Verder is vereist dat de reparatiefactuur van de door Verzekeraar goedgekeurde reparatie binnen één maand na de factuurdatum hiervan bij Verzekeraar is ingediend. Uit de kostenbegroting respectievelijk de reparatiefactuur moeten de uitgevoerde werkzaamheden en de prijzen van de onderdelen afzonderlijk zijn op te maken. Het betreffende Product dient gedurende één maand na het indienen van de factuur ter beschikking worden gehouden voor de bezichtiging van een eventueel door Verzekeraar aan te wijzen expert. Verzekeraar kan zonder vooraf ingediende kostenbegroting beslissen om tot vergoeding over te gaan.

7.6. Ingeval zich een diefstal met geweldpleging /inbraak voordoet als bedoeld in artikel 6.1 dient Consument een ingevulde aangifte van diefstal met geweldpleging/inbraak binnen één maand na de diefstal met geweldpleging/inbraak aan Verzekeraar te overhandigen, voordat Verzekeraar tot vergoeding van het Product zal overgaan.

8.Opzegperiode

8.1. Consument heeft het recht om de afgesloten All Risk Polis binnen 14 dagen na ontvangst van het All Risk Polisblad zonder opgave van redenen schriftelijk op te zeggen bij Verzekeraar (WERTGARANTIE AG, Breite Straße 8, 30159 Hannover, Duitsland). Wanneer Consument van dit recht gebruik maakt, wordt de All Risk Polis geacht nooit tot stand te zijn gekomen, en dientengevolge niet in enige vorm van dekking te voorzien. De reeds door Consument betaalde premie zal maximaal 30 dagen na de opzegging door Verzekeraar worden terugbetaald.

9. Informatieplicht

9.1. Tijdens de looptijd van uw verzekering kan er iets in de persoonlijke situatie van Consument wijzigen.Of aan de verzekerde zaak. Het is belangrijk dat Consument de volgende wijzigingen of omstandigheden aan Verzekeraar doorgeeft:

1. Consument is of gaat verhuizen.

2. Een wijziging in de contactgegevens.

3. Consument draagt de verzekerde zaak over aan een derde.

Is er sprake van een bovenstaande wijziging? Dan moet Consument dit aan Verzekeraar doorgeven binnen veertien dagen nadat Consument hiervan op de hoogte is.

10.Communicatie

10.1. Tenzij anders overeengekomen, dienen opmerkingen c.q. verklaringen van Consument schriftelijk of in elektronische vorm te worden ingediend bij Verzekeraar WERTGARANTIE AG, Breite Straße 8, 30159 Hannover, Duitsland.

11. Klachten en geschillenbeslechting

11.1. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de ALL RISK Polis kunnen worden voorgelegd aan de klachtenafdeling van Verzekeraar:

WERTGARANTIE AG,
Breite Straße 8,
30159 Hannover,
DUITSLAND

11.2. Wanneer partijen via de interne klachtenprocedure zoals genoemd in artikel 11.1 geen passende oplossing vinden voor de klacht/het geschil kan de klacht door de Consument worden voorgelegd aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifi d), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

11.3. Indien de Consument geen gebruik maakt van deze wijze van klachtbehandeling, dan kan het geschil tegen:

a) de Verzekeraar gebracht voor de rechtbank van zijn vestigingsplaats of voor de rechtbank van de woonplaats van Verzekeringnemer;

b) Verzekeringnemer gebracht voor de rechtbank van zijn woonplaats.

12. Slotbepalingen

12.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is dan wel onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Verzekeraar en Consument zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

12.2. Aanvullingen op of wijzigingen van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

12.3. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Adres- en contactgegevens van Verzekeraar:

WERTGARANTIE AG
Breite Straße 8
30159 Hannover
DUITSLAND

Verzekeraar is een vennootschap naar Duits recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hannover. Verzekeraar beschikt over een door de Duitse toezichthouder, te weten de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”), verleende vergunning op basis waarvan zij bevoegd is haar bedrijf van schadeverzekeraar uit te oefenen en onder toezicht staat van de BaFin. Verzekeraar is ingeschreven in het register gehouden door de BaFin onder nummer 5162. Verzekeraar is via de in de Wft opgenomen notificatieprocedure ingeschreven in de registers van De Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) als EER Schadeverzekeraar ex artikel 2:38 lid 1 Wft en mag op basis van die registratie ook in Nederland haar bedrijf van schadeverzekeraar uitoefenen, bestaande uit het voor eigen rekening schadeverzekeringen sluiten, aanbieden en hierover adviseren;

Adres- en contactgegevens van Expert:
Nederlandse Expert Groep
Postbus 1015
3860 BA Nijkerk