Navigatie

Actievoorwaarden winacties

 1. Deelname aan acties is gratis. 

 1. Een deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de actie  

 1. Medewerkers van Expert en overige personen die meewerkten aan de totstandkoming van de actie zijn uitgesloten van deelname. 

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcteactuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie. 

 1. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. 

 1. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie. 

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 

 1. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

 1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 

 1. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen. 

 1. Deelnemers dienen binnen 7 dagen te reageren, en de gevraagde gegevens aan te leveren zodat de prijs kan worden toegezonden. Indien niet wordt gereageerd heeft Expert het recht een andere winnaar aan te wijzen. Dit geldt voor alle prijzen.  

 1. De datum van de hoofdprijs, het huiskamerconcert, kan niet worden aangepast en staat vast.  

 1. Expert kannaar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgevingdeze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

 1. Expert is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 

 1. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

 1. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregenworden gebruikt door Expert voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 

 1. Expert handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 1. De winnaar van de hoofdprijs, het huiskamer concert, staat toe dat er tijdens het concert beeldopnames kunnen worden gemaakt die voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt  

 1. Indien kansspelbelasting moet worden betaaldzal Expert hiervoor zorg dragen. 

 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Expert. 

 1. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.